Alcoholics Anonymous – Hội Người Nghiện Rượu Ẩn Danh

Alcoholics Anonymous (AA – Hội Người Nghiện Rượu Ẩn Danh) là một hội trợ giúp lẫn nhau quốc tế, mục đích được công bố là giúp các hội viên “giữ được sự tỉnh rượu và  giúp những người nghiện rượu khác cai được rượu”. Hội được Bill Wilson và Bob Smith thành lập vào năm 1935 tại Akron, Ohio. Cùng với các hội viên ban đầu, Bill Wilson và Bob Smith biên soạn chương trình AA Twelve Steps (Mười hai Bước) phát triển tâm linh và tính cách. Twelve Traditions (Mười hai Truyền thống) đầu tiên được giới thiệu vào năm 1946 để giúp hội bền vững và đoàn kết, không dính dáng đến “các vấn đề bên ngoài” và các ảnh hưởng.

Continue reading