DÙNG SINGLE CITATION MATCHER ĐỂ TÌM BÀI BÁO TOÀN VĂN

Trong trang web PubMed (pubmed.gov) của Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ (National Library of Medicine – NLM) có công cụ Single Citation Matcher (tìm một trích dẫn) giúp người dùng tìm bài báo y sinh học trên PubMed.

Vào một trình duyệt web, gõ pubmed.gov vào ô tìm kiếm.

Nhấp vào Single Citation Matcher nằm ở bên dưới màn hình.

Có thể điền vào các ô sau:
+ Journal (tên tạp chí)
Tên tạp chí được viết nguyên hoặc viết tắt. Một danh sách được hiện ra để tùy chọn.

+ Date (ngày tháng năm xuất bản)
Điền theo thứ tự năm, tháng, ngày yyyy/mm/dd. Có thể không điền tháng và ngày.

+ Volume (tập)
Các số báo trong một năm có cùng một volume.

+ Issue (số)
Mỗi số báo trong năm có một issue.

+ First page (trang đầu tiên)
Chỉ cần điền số trang bắt đầu mà không cần điền số trang cuối của một bài báo.
Số trang trong một volume thường bắt đầu từ issue đầu tiên và tiếp nối đến issue cuối cùng. Thí dụ: American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine Volume 202 Issue 1 (Jul 1, 2020, pp. 1-156), Volume 202 Issue 2 (Jul 15, 2020, pp. 157-308), Volume 202 Issue 3 (Aug 1, 2020, pp. 309-478). Do đó, nếu có volume và first page thì không cần để ý đến issue cũng có thể tìm được bài báo.

+ Author name (tên tác giả)
Chỉ cho phép điền vào một tên tác giả. Một danh sách được hiện ra để tùy chọn.

+ Only as first author
Giúp xác định tên tác giả đã điền vào là tác giả đầu tiên và chỉ tìm tác giả đầu tiên này.

+ Only as last author
Giúp xác định tên tác giả đã điền vào là tác giả cuối cùng và chỉ tìm tác giả cuối cùng này.

+ Title words
Chỉ cần điền vào các từ chính trong tựa bài mà không cần toàn bộ tựa bài.

Sau khi điền các thông tin, nhấp vào Search, kết quả thí dụ là:

Phần abstract (tóm tắt) ở giữa màn hình. Liên kết đến toàn văn nằm ở phía trên cột bên phải, nhấp vào sẽ đến trang web chứa toàn văn bài báo. Toàn văn có thể miễn phí (free) hoặc phải trả tiền.

Có thể sử dụng Single Citation Matcher để tìm các bài báo trên một số báo (issue) của một tạp chí. Thí dụ: gõ vào ô Journal European Respiratory Journal, vào ô Date 2020, vào ô Issue 2, có 115 kết quả.

Có thể sử dụng Single Citation Matcher để tìm các bài báo của một tác giả trên PubMed. Thí dụ: gõ vào ô Author name Lan LT, có 10 kết quả.