CUỘC ĐỜI BÁC SĨ ARROWSMITH. Sinclair Lewis – Bảo Sơn dịch

Vài dòng tiểu-sử

HARRY SINCLAIR LEWIS là con một bác-sĩ ở vùng quê, sinh tại Sauk Centre, Minnesota, năm 1885. Thuở thơ-ấu và niên-thiếu, ông ở Middle West và sau học tại Đại Học Đường Yale; ở đây ông làm chủ bút tờ văn-học tập-san. Sau khi tốt-nghiệp năm 1907 ông đến New York viết báo một thời-gian, rồi làm việc trong bộ biên-tập của nhiều tờ báo ở nhiều nơi từ East Coast tới California. Sau khi đã viết một số truyện đăng trong các tạp chí và xuất-bản được cuốn truyện đầu tay, Our Mr. Wrenn (1914) ông bỏ nghề viết báo. Tuy nhiên, Main Street (1920) mới thực là tác-phẩm thành công đầu tiên của ông, và cuốn Babbitt (1922) làm cho ông nổi danh thêm.

Năm 1926, ông được thưởng giải Pulitzer về Arrowsmith (1925), nhưng ông từ chối danh-dự này. Tuy nhiên, ông nhận giải Nobel người ta tặng ông năm 1930 và ông chính thức đến Stockholm để lãnh thưởng. Trong khoảng cuối đời ông, ông thường hay ở tại Âu-Châu và tiếp-tục viết cả hai thứ tiểu-thuyết và kịch. Năm 1950, sau khi hoàn thành cuốn truyện cuối cùng, World so Wide (1951), ông dự định làm một vòng du-lịch xa rộng, nhưng ông bị đau và bắt buộc phải ở tại Rome mấy tháng để làm thơ. Ông mất tại đây năm 1951.

Tải về toàn văn Cuộc đời bác sĩ Arrowsmith I
Tải về toàn văn Cuộc đời bác sĩ Arrowsmith II

Mục lục

Chương: 1
Chương: 2
Chương: 3
Chương: 4
Chương: 5
Chương: 6
Chương: 7
Chương: 8
Chương: 9
Chương: 10
Chương: 11
Chương: 12
Chương: 13
Chương: 14
Chương: 15
Chương: 16
Chương: 17
Chương: 18
Chương: 19
Chương: 20
Chương: 21
Chương: 22
Chương: 23
Chương: 24
Chương: 25
Chương: 26
Chương: 27
Chương: 28
Chương: 29
Chương: 30
Chương: 31
Chương: 32
Chương: 33
Chương: 34
Chương: 35
Chương: 36
Chương: 37
Chương: 38
Chương: 39
Chương: 40