TỪ ĐIỂN Y HỌC

PHÁP – ANH – VIỆT

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC HÀ NỘI - 2001
VNI Telex Tắt

SÁCH THAM KHẢO CHÍNH

 • Dictionnaire français de médecine et de biologie T.1 – T.2 – T.3 A. Manuila – L. Manuila – M. Nicolle – H. Lambert Masson Cie – Paris – 1973
 • Dictionnaire des termes techniques de medecine – M. Garnier – V. Delamare – Editions Maloin – Paris – 1989
 • Terminologia medica polyglotta Medicine et Physcultura – Sofia – 1964
 • Diccionario terminologico de ciencias medicas Salvat editores S.A, 1972
 • Dictionnaire de medecine et biologie Français – Anglais – Anglais – Français – P. Lépine – Ed. Medecine – Sciences Flammarion – 1974
 • Harrap’s standard French and English dictionary Bordas – Paris – 1973
 • Dorland’s Illustrated medical dictionary W.B. Saunders company Philadelphia – 2000
 • Từ điển Y dược Pháp – Việt NXB Y Học 1973 – 1976
 • Từ điển Y học Anh – Việt – BS. Bùi Khánh Thuần NXB Y Học và NXB Ngoại văn – 1993
 • Các từ điển sinh học, miễn dịch học, răng hàm mặt, ngoại khoa v.v…
 • Từ điển: Hán – Việt (Đào Duy Anh), Pháp – Việt (Đào Đăng Vỹ) – Anh – Việt (Viện ngôn ngữ) – Pháp – Việt (Lê Khả Kế) – Việt – Anh (Bùi Phụng)
 • Và các tài liệu tham khảo khác.