TỪ ĐIỂN Y HỌC

PHÁP – ANH – VIỆT

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC HÀ NỘI - 2001
VNI Telex Tắt

LỜI TỰA

Cuốn Danh từ y dược Pháp – Việt xuất bản năm 1963, đánh dấu sự kết tinh công tác xây dựng danh từ y học của ngành y tế từ khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công. Về thực chất nó đã đặt nền móng tiêu chuẩn hóa các từ tiếng Việt dùng trong y học. Nó cũng là cơ sở để xây dựng các từ điển y học khác xuất bản sau đó như Từ điển y học Nga – Việt, Từ điển y học Anh – Việt…

Đến năm 1973, đã tổ chức biên soạn lại cuốn Danh từ y dược Pháp – Việt nhằm bổ sung thêm một số từ của các chuyên khoa và chỉnh lý một số từ chưa được sát nghĩa và chưa được thống nhất. Việc xuất bản cuốn Từ điển y dược Pháp – Việt được tiến hành trong các năm 1973 và 1976 (khi nước nhà thống nhất sau ngày 30-4-1975).

Trong nhiều năm qua, cuốn Từ điển y dược Pháp – Việt đã có tác dụng lớn trong việc dùng tiếng Việt trong các khu vực công tác khác nhau của ngành y tế, đặc biệt là trong công tác đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học, phổ biến các kiến thức y học thường thức.

Nhiều giáo sư, bác sĩ, dược sĩ, đã đóng góp công sức vào việc biên soạn cuốn Từ điển y dượ Pháp – Việt trong các lần xuất bản trước đây. Một số đồng nghiệp tham gia biên soạn đến nay không còn nữa.

Xin trân trọng cảm ơn tất cả các đồng nghiệp đã tham gia biên soạn cuốn Từ điển y dược Pháp – Việt, góp phần xây dựng thuật ngữ y học nước nhà.

Đã gần 30 năm sau lần xuất bản năm 1976, công tác y tế, khoa học công nghệ y học đã có nhiều tiến bộ, nhiều chuyên ngành sâu y dược đã nhanh chóng phát triển như miễn dịch học, sinh học phân tử, chẩn đoán bằng hình ảnh, dược – lâm sàng, sinh – dược học v.v..Việc biên soạn lại cuốn Từ điển y dược Pháp – Việt là cần thiết.

Đến nay, việc biên soạn lại đã hoàn thành. Nhiều giáo sư, bác sĩ, dược sĩ đã tham gia vào công tác biên soạn. Trong hoàn cảnh mới hiện nay, có thêm các từ đối chiếu tiếng Anh (cho mục từ chính).

Xin rất hoan nghênh các cố gắng mới và nhiệt tình của các đồng nghiệp đã tham gia biên soạn trong mấy năm qua, tiếp tục quá trình lâu dài tiêu chuẩn hóa thuật ngữ y học Việt Nam.

Đây là cuốn Từ điển y học Pháp – Anh – Việt xuất bản vào thời điểm đầu thế kỷ XXI và bước sang thiên niên kỷ thứ ba.

Ngày 1 tháng 11 năm 2000
GS. HOÀNG ĐÌNH CẦU
Chủ tịch
Tổng hội y dược học Việt Nam