TỪ ĐIỂN Y HỌC

PHÁP – ANH – VIỆT

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC HÀ NỘI - 2001
VNI Telex Tắt

KÝ HIỆU VIẾT TẮT

Tiếng Việt
 • (DTH) Di truyền học
 • (Dược) Dược học
 • đn. Đồng nghĩa với từ chính (Pháp hoặc La – tinh)
 • (G.P) Giải phẫu học
 • (Hóa) Hóa học
 • (KST) Ký sinh trùng
 • L.t La – tinh
 • (Lý) Lý học
 • (RHM) Răng – Hàm – Mặt
 • (Sản) Sản khoa
 • (Thực) Thực vật học
 • (TMH) Tai – Mũi – Họng
 • (Toán) Toán học
 • X. Xem
Tiếng Pháp
 • a. adjectif (tính từ)
 • f. féminin (giống cái)
 • fpl. Féminin pluriel (giống cái số nhiều)
 • m. masculin (giống đực)
 • mpl. Masculin pluriel (giống đực số nhiều)
 • v. verbe (động từ)