Nghiện rượu có thực sự là một bệnh không?

Hội Y Học Hoa Kỳ và Tổ chức Y tế Thế giới, cũng như nhiều nhóm nghề nghiệp khác, xem nghiện rượu là một bệnh. Giới tư pháp và lập pháp cũng đang công nhận nó là một bệnh.

Một số giới chức có thẩm quyền tiếp tục xem nghiện rượu chỉ là một biểu hiện của các rắc rối cảm xúc. Người khác xem nó khởi sự là một triệu chứng báo trước một bệnh và chính nó cần được điều trị.

Ủy ban về Nghiện Rượu và Nghiện Ma túy của Hội Y Học Hoa Kỳ định nghĩa nghiện rượu là một bệnh, trong đó có sự khống chế của rượu và sự mất kiểm soát việc uống rượu, là một loại nghiện ma túy có thể làm hại sức khỏe của một người và tác động đến khả năng làm việc và sống chung với người khác.

Người nghiện rượu thường uống nhiều và hay say sưa. Số lượng và tần suất uống tuy nhiên lại chỉ là một dấu hiệu. Mặc dù một số người nghiện rượu thật ra uống ít hơn một số người uống rượu bình thường, điều này không thay đổi tình trạng căn bản cũng như không làm nó ít nghiêm trọng hơn. Yếu tố chính là sự mất kiểm soát và thèm khát loại ma túy này – rượu.

Khuyết tật thể chất và những khó khăn khi thích ứng với cuộc sống có thể góp phần vào việc phát sinh bệnh này, cũng như là hậu quả của nó. Uống rượu một mình hoặc uống rượu vào sáng sớm có thể là các dấu hiệu của nghiện rượu, nhưng chúng không phải luôn luôn hiện diện.

Tương tự, sống vô gia cư, vô trách nhiệm và hành vi khác vốn thường được xem là nền tảng của nghiện rượu, không phải giới hạn trong bệnh này, cũng không phải nhất thiết là một phần của bệnh này. Trên thực tế, giới nghiện rượu gồm những người thành đạt về tài chính có thể chính là một trong những nhóm đông nhất và chắc chắn là một trong những nhóm bị bỏ quên nghiêm trọng nhất.

– Trích “The Illness Called Alcoholism” do Hội Y Học Hoa Kỳ phát hành.

—–

Is Alcoholism really an illness?

The American Medical Association and the World Health Organization, as well as many other professional groups, regard alcoholism as a disease. The judiciary and law-makers also are recognizing it as a disease.

Some authorities continue to see alcoholism only as an expression of underlying emotional problems. Others see it starting as a symptom which precedes an illness and requires treatment in itself.

The Committee on Alcoholism and Drug Dependence of the American Medical Association defines alcoholism as an illness in which there is preoccupation with alcohol and loss of control over its consumption, as a type of drug dependence that can harm a person’s health and interfere with his ability to work and get along with other people.

The alcoholic usually drinks heavily and gets drunk often. Quantity and frequency, however, are only one sign. Although some alcoholics actually drink less than some social drinkers, this does not change their basic condition nor make it less serious. The key factor is loss of control and craving for the drug, alcohol.

Physical disabilities and difficulties adjusting to life may contribute to the development of the illness, as well as result from it. Drinking by one’s self: or drinking early in the morning, may be signs of alcoholism, but they are not always present.

Similarly, living on skid row, being irresponsible and other behavior commonly regarded as fundamental to alcoholism, are neither limited to the disorder nor necessarily part of it. In fact, the class of alcoholics made up of financially successful professional persons may well be one of the largest, and certainly one of the most serious neglected, groups in this country.

– From the pamphlet “The Illness Called Alcoholism,” published by the American Medical Association (Committee on Alcoholism and Drug Dependence, Council on Mental Health, Department of Health Education); reprinted with permission.