NGUYỄN QUANG QUYỀN

TỪ ĐIỂN GIẢI PHẪU HỌC

LATINH – ANH – PHÁP – VIỆT
(NOMINA ANATOMICA POLYGLOTTA)
NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC - 1983
VNI Telex Tắt

TỪ ĐIỂN GIẢI PHẪU HỌC


Phần đối chiếu 4 thứ tiếng: La tinh – Anh – Pháp – Việt
(NOMINA ANATOMICA POLYGLOTTA)
NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC 1983

Biên soạn: NGUYỄN QUANG QUYỀN
Cộng tác:
Lê Quang Cát - Lê Hữu Hưng
Nguyễn Kim Lộc - Trịnh Văn Minh
Vũ Duy San - Đỗ Quang Tảo