NGUYỄN QUANG QUYỀN

TỪ ĐIỂN GIẢI PHẪU HỌC

LATINH – ANH – PHÁP – VIỆT
(NOMINA ANATOMICA POLYGLOTTA)
NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC - 1983
VNI Telex Tắt

Cách sử dụng

  • Chọn ngôn ngữ bằng cách nhấp vào mũi tên bên phải ô ngôn ngữ. Nhấp vào một trong các từ Anh, Pháp, Latinh, Việt để chọn. Có thể chọn kiểu gõ VNI, Telex hay Tắt.

  • Gõ từ tìm kiếm vào ô tìm kiếm ở giữa màn hình. Chờ xuất hiện các cụm từ đề nghị, nhấp vào một cụm từ để chọn. Nhấp vào nút 'Tra'. Kết quả sẽ được hiển thị theo cả 4 ngôn ngữ.

  • Nhấp vào các đường liên kết bên trái màn hình để xem Lời nói đầu, Nội dung, Cách sử dụng, Biên soạn.