SÁCH LỚN A.A. (Alcoholics Anonymous)

LỜI NÓI ĐẦU CHO ẤN-BẢN VIỆT-NGỮ

Quyển sách bạn đang cầm trong tay, đầu tiên xuất-bản trong năm 1939, khi số hội-viên A.A. chỉ vào khoảng 100 người, từ đó đã được phiên dịch ra 21 thứ tiếng. Mùa thu năm 1991, thời-gian dự định ấn hành bản Việt-ngữ nầy, số hội-viên A.A. trên thế-giới đã vượt quá 2 triệu người với 96 ngàn nhóm hoạt-động trong 133 quốc-gia.

Bản dịch nầy gồm những vấn-đề căn-bản của chương-trình bình-phục từ bệnh nghiện rượu của Hội A.A., một chương-trình mà thông-điệp của nó vẫn giữ nguyên không thay đổi trong hơn năm thập niên. Dầu những tham-khảo chắc-chắn và sự diễn-tả trong sách nầy phản ảnh thực tại xã-hội và lịch-sử của Hoa-kỳ từ cách đây nửa thế-kỷ, nhưng bản chất của chương-trình Hội A.A. có thể được dịch-thuật và truyền đạt một cách tốt đẹp; những nguyên-tắc căn-bản dầu diễn-tả trong bất cứ ngôn-ngữ nào, đều áp-dụng hữu-hiệu cho nhiều cá-nhân thuộc mọi lớp tuổi, thuộc nhiều quốc tịch khác nhau trên quả đất nầy. Sự khác biệt ngôn-ngữ cũng như nghề-nghiệp hoặc xã-hội, sự khác biệt chủng tộc, từng lớp, nam nữ thường có cơ-hội ngăn cản lớn lao những hoạt-động của con người trong những khu vực khác nhau, nhưng dường như không có trở ngại nào trong việc truyền đạt hữu-hiệu thông-điệp của Hội A.A., một thông-điệp đặt căn-bản trên sự chia xẻ những kinh-nghiệm đau thương của người nghiện rượu để bén rễ phát-triển trong cộng-đồng của thương yêu.

tải về toàn văn